Groep 1/2

Wij werken op De Saffier bij de kleuters in heterogene groepen. Op deze manier kunnen de kinderen van en met elkaar leren.

Spelenderwijs leren
Jonge kinderen leren door middel van spel. Spel brengt de ontwikkeling op gang en draagt bij aan de cognitieve, de motorische, de sociale en de taalontwikkeling. Spel bevordert ook de zelfstandigheid, het oplossen van problemen, fantasie en creativiteit. Kleuters ontdekken en verkennen hun wereld door middel van spel. In ons kleuteronderwijs is er aandacht voor deze vorm van leren. De leerkracht heeft een belangrijke stimulerende rol. Hij/zij zorgt voor een goed ingerichte stimulerende leeromgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht begeleid de spelactiviteiten in de leeromgeving doelbewust.

Wij werken met betekeningsvolle thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierbij worden veel aspecten van verschillende vakgebieden geïntegreerd. Taal, rekenen, muziek, bewegingsonderwijs en woordenschat.

De leeromgeving
De leeromgeving is zo ingericht, dat ieder kind kan werken op zijn/haar eigen niveau en wordt uitgedaagd (onderwijs op maat). De kinderen kunnen in de hoeken werken of met het ontwikkelingsmateriaal dat aanwezig is in de klas. Tijdens de kringactiviteiten komen verschillende vakgebieden aanbod. Denk hierbij aan taal, rekenen, voorlezen, Engels, muziek, gymmen en buitenspelen.

In groep 2 krijgen de kinderen een weekkaart. Op deze kaart staan de activiteiten die de kinderen die week moeten afronden. De kinderen mogen de activiteiten zelf plannen. Hierdoor draagt de weekkaart bij aan de zelfstandigheid van de kinderen, het leren plannen en de taakgerichtheid.

Observeren
Wij werken op school met het observatie- en registratiesysteem KIJK! Met behulp van dit systeem kunnen we de kinderen gericht observeren en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen bepalen. Zo kunnen we een passend aanbod opstellen om gericht met de kinderen aan de slag te gaan. Wij maken ook gebruik van de methodes Piramide en Kleuterplein voor een breed beredeneerd aanbod in thema’s.

Snel naar